Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

 

Komunikat

 

Z powodu obecnej sytuacji informujemy, że konkurs plastyczny "Spełniaj swoje marzenia-bądź wolny od uzależnień" zostaje przesunięty. O nowym terminie poinformujemy w najbliższym czasie. 

 


Regulamin Konkursu Plastycznego Propagującego Profilaktykę Uzależnień

„Spełniaj swoje marzenia – bądź wolny
od uzależnień”.

 

 

Organizatorzy konkursu:

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku

 

 Cele konkursu:
1. Propagowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów
2. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
4. Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

 W ramach konkursu w każdej szkole z terenu Gminy i Miasta Szadek odbędą się prelekcje na temat uzależnień, które przeprowadzą policjanci z Posterunku Policji w Szadku w terminie 16-20 marzec 2020 r.

 

Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs kierowany jest do dzieci/uczniów szkoły podstawowej według kategorii wiekowych:

I kategoria wiekowa 5-8 lat

II kategoria wiekowa 9-12 lat

III kategoria wiekowa 13-15 lat

 

Zasady konkursu:
1. Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu.
2.  Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: migbszadek.naszabiblioteka.com/; http://www.szadek.net;
https://www.facebook.com/Szadek-Biblioteka

4.  Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
5. Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
6.  Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3 w dowolnej technice plastycznej.

 

Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, szkoła, nr telefonu) i złożyć w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku ul. Prusinowska 4, do dnia 30 kwietnia 2020 roku,  do godziny 17.00.

 

Pozostałe zasady konkursu:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 maja 2020 roku.
3. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu plastycznego „Spełniaj swoje marzenia- bądź wolny od uzależnień”

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 

 

 

            Wyrażam zgodę *                                   Nie wyrażam zgody

 

Na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Spełniaj swoje marzenia – bądź wolny od uzależnień” oraz na nieodpłatne zamieszczanie przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Szadku wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas finału konkursu w celach promocyjnych ( na stronie www biblioteki, BIP Urzędu Gminy, w mediach zewnętrznych), w celach dokumentacyjnych ( w Kronice MiGBP w Szadku)

Zostałem/am poinformowany/a, że udostępnienie wizerunku jest dobrowolne oraz o przysługujących mi uprawnieniach wynikających z przepisów RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych otrzymałem klauzulę informacyjną o której mowa w art. 13 RODO.

 

…………………………………..                                        ………………………………..

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

*Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Szadku.

Organizator informuje, iż cofnięcie zgody na przetwarzanie wizerunku nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed cofnięciem zgody.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, ul Prusinowska 4.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ugimszadek.pl.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych:
a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) wiek,

c) numer telefonu ,

d) nazwa szkoły.
8. Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
10. W czasie podsumowania konkursu będą robione zdjęcia. Zgodę na wykorzystanie wizerunku zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

13. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, a także, w zakresie w jakim zostały opublikowane prace oraz wizerunek dziecka, odbiorcami danych mogą być osoby zapoznające się z zamieszczoną w  mediach, na stronach internetowych organizatorów, relacją z konkursu.

 

 

 


 

Regulamin Konkursu Plastycznego Propagującego Profilaktykę Uzależnień

„Nie daj się wkręcić, bądź wolnym człowiekiem!”.

 

Organizatorzy konkursu:

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku

 

 Cele konkursu:
1. Propagowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów
2. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
4. Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs kierowany jest do dzieci/uczniów szkoły podstawowej według kategorii wiekowych:

I kategoria wiekowa 5-8 lat

II kategoria wiekowa 9-12 lat

III kategoria wiekowa 13-15 lat

 

Zasady konkursu:
1. Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu.
2.  Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: migbszadek.naszabiblioteka.com/www.szadek.net;
https://www.facebook.com/Szadek-Biblioteka-189086848152476/

4.  Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
5. Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
6.  Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3 w dowolnej technice plastycznej.

 

Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, szkoła, nr telefonu) i złożyć w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku ul. Prusinowska 4, do dnia  10 czerwca 2019 roku,  do godziny 17.00.

 

Pozostałe zasady konkursu:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2019 roku.
3. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe.
 

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, ul Prusinowska 4.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ugimszadek.pl.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych:
a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) wiek,

c) numer telefonu,

d) nazwa szkoły.
8. Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
10. W czasie podsumowania konkursu będą robione zdjęcia. Zgodę na wykorzystanie wizerunku zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

13. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, a także, w zakresie w jakim zostały opublikowane prace oraz wizerunek dziecka, odbiorcami danych mogą być osoby zapoznające się z zamieszczoną w  mediach, na stronach internetowych organizatorów, relacją z konkursu.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu plastycznego „Nie daj się wkręcić, bądź wolnym człowiekiem”

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 

 

 

            Wyrażam zgodę *                                        Nie wyrażam zgody

 

Na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Nie daj się wkręcić, bądź wolnym człowiekiem” oraz na nieodpłatne zamieszczanie przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Szadku wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas finału konkursu w celach promocyjnych ( na stronie www biblioteki, BIP Urzędu Gminy, w mediach zewnętrznych), w celach dokumentacyjnych ( w Kronice MiGBP w Szadku)

Zostałem/am poinformowany/a, że udostępnienie wizerunku jest dobrowolne oraz o przysługujących mi uprawnieniach wynikających z przepisów RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych otrzymałem klauzulę informacyjną o której mowa w art. 13 RODO.

 

…………………………………..                                        ……………………………………

Miejscowość, data                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

*Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Szadku.

Organizator informuje, iż cofnięcie zgody na przetwarzanie wizerunku nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed cofnięciem zgody.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, ul Prusinowska 4.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ugimszadek.pl.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych:
a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) wiek,

c) numer telefonu,

d) nazwa szkoły.
8. Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
10. W czasie podsumowania konkursu będą robione zdjęcia. Zgodę na wykorzystanie wizerunku zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

13. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, a także, w zakresie w jakim zostały opublikowane prace oraz wizerunek dziecka, odbiorcami danych mogą być osoby zapoznające się z zamieszczoną w  mediach, na stronach internetowych organizatorów, relacją z konkursu.

 

 

 


 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO UDZIAŁU W TURNIEJU SZACHOWYM

O PUCHAR BURMISTRZA

 

……………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

 

……………………………………………………………………………………………………..

Adres

Rok urodzenia ……………………………………

Nr tel.               ……………………………………

e-mail:             …………………………………….

 

Kategoria: (właściwe podkreślić)

 A – dzieci do lat 12

              B – młodzież do lat 25

     C - osoby dorosłe

 

W przypadku osoby niepełnoletniej – podpis rodzica/opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………….

Kartę prosimy przesłać do 15 czerwca 2018 r.

Przyjmowanie zgłoszeń:   e-mail: szadekbiblioteka@op.pl, tel. 43 8215 936 ,

Osobiście: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, ul. Prusinowska 4

 

 

 

 

 


 

 

 

„Najlepsza książka roku 2014”

konkurs czytelniczy


Zapraszamy Czytelników do udziału w konkursie literackim na recenzję najlepszej książki roku 2014.

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu "Najlepsza Książka roku 2014” jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku


2. Konkurs adresowany jest do Czytelników MiGBP w Szadku z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu.


3. Warunki uczestnictwa:

a. konkurs jest przeznaczony dla Czytelników MiGBP w Szadku;

b. przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad;

c. uczestnik może dostarczyć lub przesłać tylko jedną, niepublikowaną i niezgłaszaną do innego konkursu nigdzie wcześniej recenzję dowolnej książki dla dzieci i młodzieży;

d. zgłoszone na Konkurs prace powinny być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy);

f. prace nie mogą mieć większej objętości niż jedna strony formatu A4;

g. autorzy recenzji wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w regionalnej gazecie oraz na stronach internetowych MiGBP w Szadku;


5. Termin i miejsce dostarczenia prac:

Recenzje należy składać do 15.03.2015 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Szadku przy ul. Prusinowskiej 4 lub mailowo na adres bibliotekaszadek@wp.pl (zapisany w formacie pdf).


6. Wyłonienie laureatów Konkursu:

a. recenzje książek zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców.

b. rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31.03.3015 r. W tym dniu zostanie ogłoszona lista laureatów.

c. na zwycięzców czekają nagrody.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700
Sobota
(pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)
9.00-13.00

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny